Gezondheidsonderzoeken

Ieder schapendoes waarmee gefokt gaat worden moet 2 oogonderzoeken ondergaan.

Het ECVO onderzoek is één jaar geldig, de PRA Gentest behoeft maar éénmaal plaats te vinden.

ECVO oogonderzoek

Meer informatie over het ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists) oogonderzoek en vooral ook wat voor regels er worden gehanteerd kunt u vinden op de site van de Raad van Beheer onder “Oogonderzoek”.

De namen en adressen van de verschillende dierenartsen die door de ECVO erkend zijn vindt u ook op de site van de Raad van Beheer onder “Dierenartsen oogonderzoek”.

Het bestuur wil de leden van de Vereninging de Nederlandse Schapendoes attent maken op het volgende:
Eigenaren die hun schapendoes buiten de verenigingsactiviteit een ECVO onderzoek laten uitvoeren bij een oogspecialist dienen duidelijk op het ECVO formulier aan te geven dat men lid is van de Vereniging de Nederlandse Schapendoes”. VNS is de afkorting, zodat wij als rasvereniging de juiste gegevens krijgen.

gPRA gentest

Directe gentest beschikbaar voor gPRA bij de Schapendoes
Zoals u bekend is, is de mutatie die verantwoordelijk is voor PRA (progressieve retina atrofie) bij de Schapendoes gevonden. Een gen-test is ontwikkeld die de mutatie direct analyseert, welke homozygoot is bij PRA-lijders.
Vanaf 1 oktober 2008 heeft de Ruhr-Universität-Bochum de directe gentest voor gPRA bij de Nederlandse Schapendoes aangeboden. In verband met interne reorganisatie zijn zij genoodzaakt daarmee vanaf 1 maart 2018 te stoppen.
Gelukkig hebben wij Biofocus LADR Gesellschaft für biologische Analytik mbH in Recklinghausen bereid gevonden om, vanaf maart 2018, onder gelijke voorwaarden en met even grote deskundigheid het werk van Bochum voort te zetten.
Biofocus heeft alle testgegevens en materiaal gekregen van Ruhr-Universität-Bochum en zal de test met dezelfde expertise uitvoeren. Net als Bochum zal Biofocus ook de testresultaten van alle door hen geteste Schapendoezen doorgeven aan de Schapendoes rasverenigingen.

De diagnostiek is welhaast 100% nauwkeurig. Voor fokdoeleinden kunnen heterogene individuen (dragers +-), normaal gezonde genotypen (homozygoot ++) en lijders (homozygoot mutant –) betrouwbaar worden onderscheiden.
De kosten bedragen € 59,50 incl. BTW. De rekening wordt u tezamen met de uitslag toegezonden.
Biofocus biedt ook de mogelijkheid om naast de gPRA-test gelijktijdig een DNA-profiel aan te vragen. In dat geval bedragen de kosten € 101,15 incl. BTW.

Onder deze link [PDF] vindt u een onderzoeksformulier dat u op uw computer verder in kunt vullen en daarna uitprinten.

Overhandig het (deels ingevulde) formulier aan uw eigen dierenarts en vraag hem om:
Identificatie:
De dierenarts dient met een chipreader de microchip van uw hond uit te lezen en te controleren of het chipnummer overeenkomt met het nummer vermeld op de stamboom van de voor de test aangeboden hond.

Bloedmonsters:
Voor een goed resultaat heeft het sterk de voorkeur om de test te doen met bloedmonsters. Hiervoor in ieder geval 3 EDTA-buisjes bloed insturen, bij voorkeur 3 ml ieder, maar als het niet lukt zoveel bloed af te nemen, dan 4 monsters van ieder 2ml of desnoods 3 x2 ml. Elk buisje moet voorzien zijn van een sticker met daarop duidelijk het chipnummer en de naam van de betreffende hond.
Desnoods, indien bloedafname onmogelijk blijkt, kunt u ook minimaal 2 swabs inzenden.

Versturen:
De monsters behoeven niet gekoeld te worden, maar moeten wel onmiddellijk verzonden worden. De buisjes moeten goed verpakt worden om breuk te voorkomen (enveloppe bekleed met plastic noppenfolie). Bij voorkeur het bloed aan het begin van de week af laten nemen, zodat er niet een weekend tussen verzending en ontvangst zit.

Verder dient u bij te sluiten:
• Een kopie van de originele stamboom.
• Indien beschikbaar een kopie van het meest recente rapport oogonderzoek (ECVO).
• Het ingevulde en ondertekende onderzoek formulier.

Alles samen met “Priority post” verzenden naar:
LADR Biofocus, Berghäuser Strasse 295, D-45659 Recklinghausen, Duitsland.

Belangrijk:
• Bij voorkeur het bloed aan het begin van de week laten afnemen en versturen zodat deze snel ter plaatse zijn.
• Sticker met naam en chipnummer van de hond op ieder bloedmonster plakken.

Waarom bloed en geen swabs?
1. Bochum heeft sinds het begin van de research naar gPRA het DNA van alle door hen geteste honden in een DNA-bank opgeslagen. Dit DNA is weliswaar beschikbaar voor eventueel verder onderzoek, maar voor toekomstige research naar eventuele andere afwijkingen bij de Schapendoes minder geschikt dan vol bloed. Daarom biedt Biofocus ons, naast de gPRA test, ook de gelegenheid om van alle door Biofocus geteste honden het toegezonden bloed op te slaan in een bloedbank (kosten inbegrepen in de testprijs). Met dit bloed kan veel beter onderzoek gedaan worden naar andere mogelijk erfelijke afwijkingen. In bloed zit niet alleen het DNA van de hond, maar ook nog veel andere stoffen, die zeer veel informatie kunnen verschaffen bij eventuele toekomstige research. Om research redelijkerwijs te kunnen doen is veel DNA nodig, waarvoor ook weer vol bloed sterk de voorkeur geniet.

2. Bij een swab bestaat het risico dat er niet voldoende slijmvliesweefsel op zit of dat de swabs gecontamineerd raken door bijvoorbeeld schimmel of tijdens de afname door aanraking met de vingers. Ten gevolge hiervan is er dan te weinig celmateriaal aanwezig en kan er onvoldoende DNA worden geïsoleerd. Het uitvoeren van de test kan daardoor onmogelijk blijken en dan zijn een nieuwe monsterafname en nieuwe test (met bijbehorende kosten) noodzakelijk.

3. Zoals hierboven al vermeld geven swabs vaak onvoldoende DNA om in de toekomst eventuele andere onderzoeken mogelijk te maken. Bovendien bevatten ze ook geen overige (stofwisselings-)stoffen. Het beperkte materiaal dat met een swab wordt gewonnen is dus meestal niet toereikend voor gebruik bij eventuele andere onderzoeksprojecten.

Direct diagnosis possible for gPRA in Schapendoes
As you are aware, the causative mutation for gPRA in Schapendoes dogs has been found. A direct mutation test has been established, which analyses the mutation directly in the gene which is homozygous in affected Schapendoes dogs.

Since 1 October 2008, the Ruhr-Universität-Bochum in Germany offeredusa direct gene test for gPRAin the Dutch Schapendoes. Due to internal reorganization, from March 1st 2018, they have had to stop offering this test.

We are very pleased that we have found Biofocus LADR Gesellschaft für biologische Analytik mbH in Recklinghausen who are prepared, starting March 2018, to continue the work of Bochum on equal terms and with exactly the same method.
Biofocus has received all test data and material from Ruhr-Universität-Bochum and will carry out the test with the same expertise. Like Bochum, Biofocus will also pass on the test results of all the Schapendoes they have tested to the Schapendoes breed clubs.

The diagnostic certainty is virtually 100%. For breeding purposes heterozygous individuals (carriers +-) can be distinguished reliably from normal (homozygous ++) genotypes and from affected animals (homozygous mutant, –).

The cost will be €59.50 incl. VAT. You will receive payment instructions together with the result of the test.

Biofocus also offers the possibility to simultaneously request a DNA profile together with the gPRA test. In that case the cost will be € 101.15 incl. VAT.

Under this link [PDF] you will find an (interactive) “Order Form, gPRA gene test Dutch Schapendoes”, which you can fill in on your computer and then print it out.

Hand over the form (partly completed by you) to your own veterinarian and ask him to:

Identification:
The veterinarian needs to read your dog’s microchip with a chip reader and check whether the chip number matches the number stated on the pedigree of the presented dog.

Blood samples:
For a good result, it is highly recommended to do the test with blood samples. For this, send at least 3 EDTA-blood samples, preferably 3 ml each. If that is not possiblethen 4 samples of 2 ml or, if necessary, 3 x 2 ml. Each tube has to be marked with a sticker indicating clearly the chip number and the name of the dog in question.
If need be, in case blood collection seems impossible, you can send in at least 2 swabs.

Postage and packaging:
The samples do not have to be cooled, but must be sent immediately after collection. The tubes must be well packaged to prevent breakage (envelope covered with plastic bubble wrap). It is better to take the bloodat the beginning of the week, so that there is not a weekend between sending and receipt.

You also need to join:
• A copy of the original pedigree.
• If available, a copy of the most recent eye examination report (ECVO).
• The completed and signed research form.

Send everything together by “Priority post” to:LADR Biofocus, Berghauser Strasse 295, D-45659 Recklinghausen, Germany.

Important:
• We prefer to have blood samples taken at the beginning of the week and sent so that they are quickly on site.
• Put a sticker with the name and chip number of the dog on each blood sample.

Why blood and no swabs?
1. Since the beginning of the research into gPRABochum has stored the DNA of all dogs tested in a DNA bank. Although this storedDNA is available for possible future researchinto any other health problems in the Schapendoes,it is less suitable than full blood. So, in addition to the gPRA test, Biofocus also offers us the possibility to store the blood sent in a blood bank from all dogs tested by Biofocus (costs included). With this blood better research can be done on other possible hereditary defects. In bloodthere is, of course, the DNA of the dog, but also many other substances, which can provide a lot of information. For this research to be viablelarge quantities of DNA are needed, for which again whole blood is preferable.

2. In the case of a swab, there are risks that either there is not enough mucosal tissue on it, or that the swabs become contaminated, for example by mold growth or by the owners DNA from their fingers during the handling. As a result, too little cell material is present and insufficient DNA can be isolated. This might make it impossible to carry out the test and a new sample collection and a new test (with corresponding costs) are required.

3. As mentioned above, swabs often provide insufficient DNA to enable other possible studies in the future. In addition they do not contain any other (metabolic) substances. The limited material that is obtained with a swab is usually not sufficient for use in other research.