Kalender

19 september 2021 11.00 u: Vrijwilligersdag De Schuur
Hannesstraatje 2a
6843 NV Arnhem
30 oktober 2021 13.30 u: ALV De Camp
De Bosrand 15-17
3931 AP Woudenberg
28 november 2021 9.30 u: Kampioenschapsclubmatch Sport & Event Center Beusichem
Rijsbosch 3, 4112 MB Beusichem
28 november 2021  Inventarisaties Sport & Event Center Beusichem
Rijsbosch 3, 4112 MB Beusichem
19/20/21 Augustus 2022  Jubileumweekend  KC Pampus Weteringweg 2, 1358 AK Almere
20 Augustus 2022 Jonge Hondendag KC Pampus
Weteringweg 2, 1358 AK Almere