Mededeling naar aanleiding van ALV!!!

 

Geachte leden van de Vereniging de Nederlandse Schapendoes,
op zondag 9 februari 2014  is tijdens de Algemene Ledenvergadering een situatie ontstaan waarbij onze vereniging tijdelijk zonder bestuur is komen te staan. Een vereniging zonder bestuur is uiteraard niet mogelijk en met instemming van de Algemene Ledenvergadering is besloten tot het instellen van een commissie die er voor zal gaan zorgen, dat alle lopende zaken gewoon doorgang kunnen vinden. De belangrijkste opdracht voor deze commissie is echter het zorg dragen voor het uitroepen en organiseren van een Algemene ledenvergadering waarbij een nieuw bestuur voor onze vereniging gekozen kan worden. Uiteraard zullen zij zich gaan houden aan de termijnen die daarvoor gesteld zijn in onze reglementen. Gevolg is dat we al snel minimaal 4 tot 5 maanden verder zijn voordat deze verkiezingen gehouden kunnen worden. Zoals al gesteld zullen zij zich ook richten op de lopende zaken die ook doorgang moeten vinden, zoals het organiseren van een Jonge Hondendag, het houden van een inventarisatie, het voorbereiden van de Schapendoes Doe-dag en het voorbereiden treffen van de KCM.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Bart Meinema (oud bestuurslid)
Irma Thissen-de Bruin (oud FAC-lid)
Riet Spruijt (oud-bestuurslid)
Frans Hogetoorn (oud-bestuurslid)
Ed Swarts (oud-bestuurslid)
Paula Nuij (oud bestuurslid)

Daarnaast heeft oud bestuurslid Maarten Sloof toegezegd te willen helpen met het organiseren van de JHD en heeft Ed van Wieringen (oud bestuurslid) toegezegd Riet Spruijt te willen ondersteunen.
De commissie is voortvarend aan de slag gegaan met deze opdracht en heeft direct na de ALV al een eerste inventarisatie gemaakt van zaken die op korte termijn dienen te gebeuren. Daarnaast is er op korte termijn een eerste commissievergadering gepland om de werkzaamheden te gaan verdelen.
U zult begrijpen dat de commissieleden grotendeels afhankelijk zijn van de medewerking van onze leden bij het organiseren van de evenementen. We hebben veel vrijwilligers nodig en nodigen dan ook een ieder uit die hieraan een bijdrage wil leveren een mail te sturen naar  secretariaat@schapendoes.nl Dit geldt ook voor degene die al op enigerlei wijze toezeggingen gedaan hebben om medewerking te verlenen aan enig evenement.

Om te voorkomen dat er vragen voor leden onbeantwoord blijven verzoeken wij u alle correspondentie met betrekking tot fokaangelegenheden te richten aan fac@schapendoes.nl en alle andere vragen of andersoortige correspondentie te richten aan secretariaat@schapendoes.nl
Riet Spruijt
interim secretaris VNS.