Agenda ALV 9 april 2022

Belangrijke mededeling

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING op zaterdag 9 april 2022. Locatie: de Camp, Woudenberg of online, al naar gelang de Covid-19 situatie.

AANVANG 13.30 UUR

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststellen notulen ALV 30 oktober 2021
4. Jaarverslag secretariaat
5a. Jaarverslag penningmeester
5b. Verslag kascommissie, decharge bestuur
5c. Benoeming nieuwe kascommissie
5d. Vaststellen definitieve begroting 2022
5e. Vaststellen contributie en overige tarieven 2023
6a. Jaarverslag FAC
6b. Jaarverslag Herplaatsingen
6c. Jaarverslag Commissie Gedrag en Gezondheid
7. Pauze
8. Bestuursverkiezing
• Secretaris Marjolein Flobbe is aftredend en herkiesbaar.
• Algemeen bestuurslid Paula Nuij is aftredend en herkiesbaar.
• Tegenkandidaten voor deze functies kunnen zich tot 6 weken voor aanvang van de ALV melden bij het bestuur (25 februari 2022).
9. Voorstel aanpassingen VFR
10. Uitreiking aandenkens Kampioenen (onder voorbehoud dat de vergadering fysiek kan worden gehouden)
11. Rondvraag
12. Sluiting

Fokoverleg

Belangrijke mededeling

Op 23 januari houden we een fokoverleg bij KV Nieuwegein. Zoals door de ALV gevraagd zullen de FAC en het bestuur met voorstellen komen voor aanpassingen van het VFR. Deze voorstellen zullen tijdens het fokoverleg behandeld worden. Fokkers, dekreu-eigenaren en andere geïnteresseerde leden zijn welkom.

Update: vanwege de nog steeds geldende corona regels wordt het overleg digitaal gehouden. Voor inloggegevens: mail secretariaat.

Nieuws uit de ALV

Belangrijke mededeling

Afgelopen zaterdag vond onze ALV plaats. We zijn verheugd te melden dat Gerard Duits tot penningmeester in het bestuur is gekozen. We heten Gerard nogmaals hartelijk welkom en wensen hem veel werkplezier.
Het VFR-amendement ‘Oogziekten’ is aangenomen en zal worden ingevoerd per 01-01-2022. Het maximale IC voor combinaties blijft 31% voor 2022.
Het bestuur en de FAC hebben van de ALV de opdracht gekregen verdere voorstellen voor vereenvoudiging van het VFR te ontwikkelen. Deze (nog te ontwikkelen) voorstellen zullen in het volgende fokoverleg worden voorgelegd aan onze fokkers, dekreu-eigenaren en overige leden, waarna er gediscussieerd en bepaald kan worden welk amendement er voor de ALV van voorjaar 2022 kan worden ingediend. U ontvangt op termijn een uitnodiging voor dit fokoverleg.
De ALV heeft verzocht een besloten discussie-groep voor VNS leden in te stellen. Hiervoor zal een besloten Facebook groep worden opgericht. Meer informatie volgt binnenkort.

QR code bij evenementen/bijeenkomsten

Belangrijke mededeling

Voor toegang bij al onze evenementen en bijeenkomsten zal uw QR code worden gescand. Houdt u daar a.u.b. rekening mee.

Nieuwe partner voor g-PRA onderzoek

Belangrijke mededeling

Nadat Biofocus aangegeven had niet meer te testen op gPRA is er nu een afspraak gemaakt met het ECCG in Utrecht (Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren) om dit voortaan voor ons te doen.  De informatie pagina en het aanvraagformulier zijn aangepast.

Stichting Schapendoes 1947

Belangrijke mededeling

De Stichting Schapendoes 1947 heeft besloten dat vanaf 1 januari 2021 ieder lid van de VNS (fokkers en dekreu-eigenaren) een tegemoetkoming van 5 euro krijgt voor het ECVO oogonderzoek. U stuurt een kopie van het bovenste deel van het formulier in, waar de gegevens op staan van de hond. (De uitslag doet er voor de Stichting niet toe). Verder ook een betaalbewijs met het bankrekeningnummer opsturen naar het mailadres van de Stichting. Mailadres: irma.thissen@outlook.com

Nieuwe sponsor: Carocroc!

Belangrijke mededeling

Carocroc is onze nieuwe sponsor voor de komende evenementen zoals de Jonge Hondendag en de Kampioenschapsclubmatch de komende jaren. Wij hopen en vertrouwen op een fijne samenwerking! 

Winkelmanager gezocht

Belangrijke mededeling

De vereniging is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die de bestellingen uit onze webshop wil bijhouden en verzenden. Ook staan wij een paar keer per jaar met “het winkeltje” van de vereniging op evenementen, zoals de Jonge Hondendag en de Kampioenschapsclubmatch. Lijkt het u iets of heeft u vragen? Stuur dan een mail naar secretariaat@schapendoes.nl of evenementen@schapendoes.nl

Standpunt DNA Testen

Belangrijke mededeling

De Vereniging de Nederlandse Schapendoes krijgt regelmatig vragen over diverse beschikbare DNA testen bij verschillende laboratoria. Genetische testen voor huisdieren, er komen er dagelijks velen bij. Honderdduizenden dieren worden getest door hun baasjes, die dat doen uit liefde en zorg voor hun huisdier.

Maar veel van deze testen zijn niet rasspecifiek en worden niettemin voor alle rassen aangeboden. Veel van deze testen zijn gebaseerd op kleine studies met weinig numeriek bewijs, en de nauwkeurigheid is vaak niet gevalideerd. Ook de zekerheid dat de testen voor alle hondenrassen gelden is niet gevalideerd.

Veel dierenartsen weten onvoldoende over dit soort testen en kunnen daarom bezorgde eigenaren niet goed adviseren. Dat is begrijpelijk; een dierenarts is geen geneticus. Maar het is daarom wél zorgelijk dat genetische testen zo’n enorme vlucht lijken te nemen.

Het bestuur en de Fac van de VNS onderschrijven het standpunt van de Scientific Committee van de Nordic Kennel Union (NKU/VK). Zij hebben een helder statement over DNA testen gepubliceerd, en wij delen dit hierbij op deze pagina