Privacyverklaring van “Vereniging de Nederlandse Schapendoes”

Het in deze privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op allepersoonsgegevens die de “Vereniging de Nederlandse Schapendoes” ( hierna VNS) verwerktvan haar leden, donateurs, deelnemers, relaties en andere geïnteresseerden.